19.11.2022 Wereld Toilet Dag

De jacht op vuile toiletten Nieuwe renovatieactie

Kaart België met school hygiëne scores

De toestand van de sanitaire voorzieningen in Belgische scholen is een oud zeer, en de situatie is er klaarblijkelijk niet veel op verbeterd. Dat blijkt uit een onderzoek van Geberit, waarbij voor het eerst zowel leerlingen, ouders als leerkrachten in heel België werden bevraagd. Zo maakt 1 op de 3 ouders zich zorgen over het sanitair in de scholen. Liefst 7 op de 10 leerlingen houden wel eens hun behoefte op, wat psychologische en fysieke gezondheidsrisico’s inhoudt.

We namen het initiatief voor dit onderzoek nadat we ontluisterende beelden ontvingen in het kader van een renovatieactie voor scholen die we voor de derde keer organiseren rond de Wereld Toilet Dag.

Daarom schenkt Geberit ook dit jaar voor 7.500 euro aan sanitaire toestellen aan twee Belgische scholen die de hygiëne en het comfort in de sanitaire ruimtes willen verbeteren.

U BENT LEERKRACHT OF OUDER EN WIL VOOR UW SCHOOL EEN DOSSIER INDIENEN?

Schrijf u in via onderstaand formulier en upload een volledig dossier over de te renoveren toiletten en wasbakken vóór 31 december 2022.

Voor verdere vragen kunt u steeds een e-mail sturen naar hygiene.be@geberit.com

Inschrijvingsformulier

Gegevens school of onderwijsinstelling

Naam van de instelling*

Straat en huisnummer*

Postcode*

Stad*

Contactpersoon

Aanspreekvorm*

Voornaam*

Achternaam*

Functie*

E-mail*

Telefoon*

Gewenste leverdatum

Startdatum renovatiewerken

Uw bericht

Upload hier uw volledig dossier over de te renoveren toiletten en wasbakken:

- Foto's of plannen

- Een beknopte lijst van de te vervangen toestellen

Ik ga ermee akkoord dat Geberit nv mijn hierboven verstrekte gegevens buiten mijn contact om voor marktonderzoek, reclame en analyse verwerkt en mij via de volgende door mij verstrekte contactgegevens informeert over actuele aanbiedingen, diensten, nieuws, acties en tips op het gebied van sanitaire producten:

Ik kan deze toestemming te allen tijde - ook gedeeltelijk - tegenover Geberit nv met werking voor de toekomst herroepen, in het bijzonder via de in de juridische vermeldingen (impressum) vermelde contactgegevens.

Gratis paneel ontvangen? Voor een betere handhygiëne

Didactisch paneel voor scholen

Geberit stelt leraren een gratis pedagogisch hulpmiddel ter beschikking om kindjes te leren hun handen goed te wassen. Wenst u zo’n paneeltje in A3 formaat te ontvangen?

Volg onderstaande link, vul het formulier in en Geberit stuurt het u de komende dagen per post toe.

Meestal genoeg toiletten Maar in bedenkelijke staat

Geberit Bambini toiletten en wastafels in basisschool Klim-Op Vilvoorde

Schooltoiletten zijn typische voorbeelden van piekbelasting, tijdens de speeltijden en lunchpauzes. Het is dan ook belangrijk dat het sanitair daarop is voorzien, zowel naar het aantal wc’s als spoel- en afvoercapaciteit. Ongeveer driekwart van de leerlingen geeft aan dat er wel voldoende zijn, maar volgens bijna 6 op de 10 leerlingen zien de toiletten op school er verouderd uit.

Meer problematisch zijn geuroverlast en hygiëne. Zo storen 6 op de 10 leerlingen zich zodanig aan de geur dat ze toiletbezoek uitstellen. Verder zegt 1 op de 3 dat de toiletten niet proper zijn en niet voorzien van genoeg toiletpapier en handzeep, wat na de extreme focus op handhygiëne tijdens corona vreemd mag heten. 40% zegt dan weer dat er toiletten defect zijn. Naar algemene tevredenheid geven leerlingen hun schooltoiletten een gemiddelde score van 6,2 op 10.

Vermijdingsgedrag Is niet onschuldig

Man/Vrouw icoon

Maar liefst 7 op de 10 leerlingen zeggen hun behoefte op te houden. De voornaamste redenen daarvoor zijn dat ze niet genoeg tijd hebben om rustig naar het toilet te gaan, de stank, gebrek aan privacy of de staat qua netheid. En dat is geenszins onschuldig, zegt kinderarts Dr. Benjamin Davidovics:

“Ik zie dagelijks infecties van de urinewegen, verstopping maar ook – vooral bij meisjes - spijsverteringsproblemen en vulvitis. Deze klachten houden in twee derde van de gevallen verband met het ophouden van de boodschap, wat bovendien ook tot concentratieproblemen leidt omdat het kind zich zo focust op zijn probleem. Anderen ontwikkelen zelfs een schoolfobie. Er kunnen dus zowel biologische als psychologische problemen ontstaan.”

Regels en controle Ouders zijn vragende partij

WC icoon

Bijna de helft van de ouders geeft aan dat de toestand van de toiletten inderdaad een impact heeft op de mate waarin hun kind al dan niet graag naar school gaat. Ruim 8 op de 10 ouders en leerkrachten vrezen voor fysieke en psychologische problemen wanneer leerlingen niet naar toilet gaan omwille van gebrekkige hygiëne.

De overgrote meerderheid van de ouders en leerkrachten zijn het er dan ook over eens dat de overheid regels moet vastleggen waaraan schooltoiletten moeten voldoen en dat de schooltoiletten een jaarlijkse inspectie moeten ondergaan.

Tot slot zegt driekwart van de ouders en leerkrachten dat er op de meisjestoiletten gratis maandverband of tampons beschikbaar zou moeten zijn.

Geberit doet oproep Renovatieactie onthult schrijnende gevallen

“We werden verrast door het grote aantal aanvragen én de schrijnende gevallen die aan het licht kwamen: volstrekt ontoereikende, defecte en aftandse voorzieningen: urinoirs zonder waterafvoer of tussenschotten, deuren zonder slot, gebrek aan lavabo’s, wc’s zonder bril….Waarom heeft dit blijkbaar geen prioriteit? Is het enkel een kwestie van budget? We wilden de situatie in kaart brengen én aankaarten: wat zijn de grootste en meest acute problemen? En we stellen de vraag naar onderwijskoepels, directies en overheden: waarom zetten we het welzijn van onze kinderen op het spel?”, aldus José Wyns, managing director Geberit België.

De vraag wat dan precies de maatstaf is voor sanitair op school, raakt meteen ook de kern van het probleem: Er bestaan richtlijnen naar het aantal toiletten per aantal leerlingen, maar geen officiële normen of minimumeisen naar onderhoud, privacy, zeep, wastafels,…

Met andere woorden, het is ieder voor zich behelpen met de beschikbare middelen.

José Wyns: “Wij reiken dan ook de hand naar de overheden en onderwijskoepels om vanuit onze expertise de ‘aanbevelingen’ tot een normatief kader uit te werken dat op maat van elke onderwijsinstelling kan worden toegepast. Uiteindelijk gaat het erom dat elke leerling op een gezonde en comfortabele manier het sanitair kan gebruiken, in plaats van het te vermijden, met alle gevolgen van dien.”

Reglement GEBERIT initiatief gericht naar Belgische scholen - World Toilet Day

ARTIKEL 1 – DOEL VAN DIT REGLEMENT

GEBERIT nv, met hoofdzetel gevestigd Ossegemstraat 24, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0408.463.337, organiseert de actie '19 november - World Toilet Day' (hierna de Actie) in het kader van de Internationale dag van het toilet.

Door uw deelname aan de Actie gaat u volledig akkoord met dit reglement.

ARTIKEL 2 – DUUR VAN DE ACTIE

 • De Actie begint op 19/09/2022 en eindigt op 31/12/2022 om middernacht.
 • Geberit behoudt zich het recht voor de actie te verlengen, te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze situatie.

ARTIKEL 3 – DEELNEMERS

 • Belgische scholen die worden vertegenwoordigd door een Directielid of door een lid van het Oudercomité kunnen deelnemen aan de Actie en een aanvraag indienen om gratis Geberit sanitaire toestellen te ontvangen ter waarde van 7.500 euro exclusief BTW (adviesprijs).
 • De deelnemers aan de Actie stemmen ermee in dat hun identiteit wordt gecontroleerd. Elke aanwijzing dat een valse identiteit of andere foutieve gegevens werden opgegeven, zal automatisch tot uitsluiting van deelname aan de actie leiden.
 • Elke deelnemende instelling mag slechts één aanvraag indienen. In geval van meerdere deelnames of inschrijvingen zal GEBERIT nv enkel rekening houden met de eerst ontvangen inschrijving.

ARTIKEL 4 – WIJZE VAN DEELNAME EN BEPALING VAN DE BEGUNSTIGDEN

Elke deelnemende school zal het formulier voor deelname naar behoren moeten invullen op de webpagina https://www.geberit.be/world-toilet-day-nl, met een volledig dossier over de te renoveren toiletten en wastafels (foto's of plannen en lijst van te renoveren toestellen) en dit vóór 31 december 2022 middernacht.

Het deelnameformulier bevat volgende gegevens:

 • Naam en adres van de school/onderwijsinstelling
 • Achternaam, voornaam en functie van de afgevaardigde van de school
 • Achternaam, voornaam, emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon
 • Een gedetailleerd plan van de sanitaire ruimte
 • Minimaal 4 foto's van de sanitaire installatie die zal worden gerenoveerd, waarop duidelijk alle sanitaire toestellen te zien zijn die vervangen moeten worden.
 • Een volledige lijst van de te vervangen toestellen (aantal wastafels, urinoirs, kinder-wc-potten, normale wc-potten, kinder-wc-zittingen, standaard wc-zittingen).
 • Een gewenste leveringsdatum
 • De geplande datum van de renovatiewerkzaamheden.

Na de uiterste inzendingsdatum van de aanvragen wordt er tussen alle naar behoren gedocumenteerde dossiers een loting gehouden om 2 scholen te selecteren, namelijk 1 gelegen in het Brusselse of Vlaamse gewest en 1 in het Waalse gewest - op basis van de postcode). De loting verloopt onder het uitsluitende toezicht van gerechtsdeurwaarders Jean-Paul, Anick en Michel de Mûelenaere, Stationlei 13 te 1800 Vilvoorde. Een technisch adviseur van Geberit zal ter plaatse gaan om een plaatsbeschrijving op te maken en de beste opties en producten voor de renovatie vast te stellen. De installatiewerken worden niet door Geberit georganiseerd noch uitgevoerd.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt GEBERIT nv zich uitdrukkelijk het recht voor een einde te maken aan de schenking.

ARTIKEL 5 – PRIJS

 • De geselecteerde scholen worden na afsluiting van de Actie per e-mail op de hoogte gebracht.
 • De prijs van de Actie bestaat uit een schenking van 7.500 euro (aanbevolen verkoopprijs exclusief BTW) aan sanitaire producten van Geberit.
 • De schenking omvat geen installatiekosten. De installatie wordt niet door Geberit uitgevoerd.
 • De aangeboden producten worden op de tussen Geberit en de instelling overeengekomen datum op het gelijkvloers van het leveringsadres geleverd.
 • De schenking omvat geen aan- en afvoerleidingen of elektrische bekabeling.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen niet worden omgezet in contant geld.
 • De schenking van 7.500 euro aan sanitaire producten van Geberit is 1 jaar geldig (vanaf de verzendingsdatum van de bevestigingsmail).

Indien uitzonderlijke omstandigheden (overmacht en dergelijke) dit vereisen, behoudt GEBERIT nv zich het recht voor deze prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke of grotere waarde.

ARTIKEL 8 – WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

 • GEBERIT nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor feiten die niet onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals verkeerde of niet-levering van e-mail.
 • In geval van overmacht, feiten die zij niet onder controle heeft of een legitieme noodzaak, of een juridische beslissing, kan GEBERIT nv niet aansprakelijk worden gesteld als zij op enig moment genoodzaakt is de actie in te korten, te verlengen, uit te stellen, aan te passen of te annuleren.
 • GEBERIT nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die verband houdt met het plaatsen en het gebruik van de geleverde sanitaire toestellen.

ARTIKEL 9 – REGLEMENT

 • Over dit reglement, de organisatie en/of de resultaten van de actie wordt geen correspondentie (mailverkeer, brieven, telefoongesprekken) gevoerd.
 • Het reglement van de actie kan eenvoudig per e-mail worden aangevraagd op het adres marketing.be@geberit.com.
 • Dit reglement valt onder het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.