Gebruiksvoorwaarden voor mobiele toepassingen en IoT-diensten van Geberit

De Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden voor het gebruik van de Geberit Mobiele Apps (“Mobiele Apps“) en IoT Diensten.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

B2C - Business to Consumer; applicaties en diensten die zich richten op particuliere klanten

B2B - Business to Business; applicaties en diensten die zich richten op zakelijke klanten

IoT - Internet of Things; de communicatie en interactie tussen genetwerkte apparaten, toepassingen en cloud-toepassingen

Mobile App - applicatie voor mobiele eindapparaten

CRM - Customer Relationship Management - database voor stamgegevens van klanten

Geberit ID - Account voor Geberit-specifieke apps en portals

Bluetooth - Technologie voor draadloze communicatie met apparaten

Geberit AquaClean - Gamma van Geberit douche-wc's

I. Toepassingsgebied

1. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tussen Geberit nv, Ossegemstraat 24, 1860 Meise, België (“GEBERIT NV“) en de gebruiker van de Geberit Mobiele Apps en IoT Diensten (“Gebruiker“) en regelen het gebruik van en de ondersteuning voor de door Geberit geleverde Mobiele Apps en IoT Diensten.

2. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de Gebruiker worden slechts deel van de overeenkomst indien en voor zover GEBERIT NV uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd.

II. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE DIENSTEN

1. GEBERIT NV biedt de volgende Mobile Apps voor mobiele eindapparaten aan:

Geberit Home

 • Korte beschrijving: B2C eindgebruiker app voor Bluetooth-geschikte Geberit apparaten. Voor configuratie, controle en onderhoud van het apparaat.
 • Diensten: Status opvragen, controle, configuratie en onderhoud van Bluetooth-enabled Geberit-apparaten; land- en apparaatspecifiek: Apparaatregistratie en toegang tot de webshop.

Geberit Control

 • Korte beschrijving: B2B-klantenapp voor Bluetooth-geschikte Geberit-apparaten. Voor configuratie, controle en onderhoud van het apparaat.
 • Diensten: Status opvragen, controle, configuratie en onderhoud van Bluetooth-enabled Geberit-apparaten; land- en apparaatspecifiek: Beheer van apparaatprofielen.

Geberit Service

 • Korte beschrijving: B2B service app voor Bluetooth-enabled Geberit AquaClean douchewc's. Voor service en onderhoud aan het apparaat.
 • Diensten: Functies voor het oplossen van storingen, verhelpen van storingen en onderhoud van Geberit AquaClean toestellen door gecertificeerde Geberit servicemonteurs.

Geberit SetApp

 • Korte beschrijving: B2B-klantenapp voor Bluetooth-geschikte Geberit-sanitairspoelers. Voor controle en configuratie van het apparaat.
 • Diensten: Configuratie van Geberit sanitairspoelers.

Geberit Pro

 • Korte beschrijving: B2B-klantenapp voor product- en catalogusgegevens.
 • Diensten: Bekijken en opslaan van producten, onderdelen en catalogusgegevens; Productherkenning; Functies voor planning met Geberit producten.

2. GEBERIT NV biedt de volgende IoT Services aan:

Geberit AquaClean Remote Service

 • Korte beschrijving: Onderhoudsservice op afstand voor Geberit AquaClean toestellen via de Geberit Home App, uitgevoerd door de klantenservice van Geberit.
 • Diensten: Oplossen van storingen, verhelpen van storingen en configuratie van een Geberit AquaClean toestel in geval van ondersteuning door de Geberit klantenservice.

3. GEBERIT NV stelt de Mobiele Apps en IoT Diensten gratis ter beschikking. De gebruiksvoorwaarden gelden voor de gehele duur van het gebruik van de Mobiele Apps. De Mobiele App wordt dan niet meer gebruikt wanneer deze van de smartphone wordt verwijderd. GEBERIT NV heeft het recht om de Mobiele Apps of Diensten te allen tijde te wijzigen of - na een opzegtermijn - geheel of gedeeltelijk slechts tegen betaling ter beschikking te stellen, dan wel de terbeschikkingstelling geheel of gedeeltelijk te staken. Wijzigingen van en aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden zullen per e-mail of via een ander elektronisch communicatiemiddel (bijv. via de Mobiele App) worden aangekondigd.

4. GEBERIT NV creëert de inhoud van de Mobiele Apps en de IoT Diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de ter beschikking gestelde inhoud.

5. De Gebruiker wordt verzocht de verantwoordelijkheid voor het eigen gebruik van de Mobiele Apps en de IoT Diensten op zich te nemen en de beschikbare informatie (bijv. instructies, informatiemateriaal, video's) vooraf te lezen.

6. GEBERIT NV stelt de Mobiele Apps en IoT Diensten aan de Gebruiker ter beschikking zonder enige belofte van specifieke beschikbaarheid. Aanspraak op het gebruik van de diensten bestaat alleen binnen het kader van de technische en operationele mogelijkheden bij GEBERIT NV. GEBERIT NV streeft naar een ononderbroken en storingsvrije werking. Desondanks kunnen door technische storingen of onderhoudsmaatregelen onderbrekingen optreden.

7. Voor sommige van de ter beschikking gestelde apps is gebruikersverificatie vereist.

a. Geberit maakt in toenemende mate gebruik van de Geberit ID, die wordt gebruikt voor diensten doorheen de Group. Op de Geberit ID zijn aparte gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing. Hiermee wordt ingestemd wanneer een Geberit ID wordt aangemaakt.
b. De Geberit Service App dient ter ondersteuning van de reparatie en het onderhoud van Geberit AquaClean toestellen door geautoriseerde en gecertificeerde servicepartners. De service-app kan alleen worden gebruikt met een Geberit Service App-account, dat voor elke servicepartner individueel wordt aangemaakt door de Geberit Quality Group.
c. De Geberit Control App dient als gebruikersinterface voor de inbedrijfstelling en het onderhoud van Geberit-producten met een geïntegreerde Bluetooth-interface. Het scala aan functies breidt zich uit zodra de Geberit ID met succes is geregistreerd.

8. GEBERIT NV behoudt zich het recht voor om het aantal gebruikers van de IoT Services te beperken, zodat voldoende prestaties en service kunnen worden gegarandeerd.

III. COMPATIBELE PRODUCTGROEPEN

De Mobiele Apps waarnaar in hoofdstuk II.1 wordt verwezen, zijn compatibel met de volgende producten uit de hieronder vermelde productgroepen. De basisvoorwaarde voor gebruik is een actieve Bluetooth-verbinding tussen de mobiele apps en de producten. Informatie over de compatibiliteit vindt u op de pagina's met productinformatie en in de gebruikershandleiding.

Geberit wastafelkraan, bijv. type 185/186

 • Compatibele App: Geberit Control

Geberit urinoirsysteem, bijv. type 01/10/30/50

 • Compatibele App: Geberit Control

Geberit bedieningsplaat, bijv. DuoFresh (auto/handmatig)

 • Compatibele Apps: Geberit Control, Geberit Home

Geberit WC-spoelregeling, bijv. Sigma 80

 • Compatibele App: Geberit Control, Geberit Home

Geberit AquaClean, bijv. Mera Comfort

 • Compatibele App: Geberit Home, Geberit Service
 • Compatibele IoT-diensten: Geberit AquaClean Remote Service

Geberit sanitairspoeler, bijv. HS2

 • Compatibele Apps: Geberit SetApp

Geberit spiegelkast, bijv. One

 • Compatibele App: Geberit Home

IV. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

1. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen misbruik te maken van de Mobiele Apps. Van misbruik is met name sprake in de volgende gevallen:

 • Gebruik van de diensten en gegevens in een illegale of strafbare context of in een context die de reputatie van Geberit op lange termijn kan schaden.
 • Gebruik van de diensten op een manier die een conventionele gebruiksfrequentie overschrijdt en een blijvend nadelig effect heeft op de prestaties van de infrastructuur (bijv. server).

In geval van misbruik van de Mobiele Apps en IoT Diensten behoudt Geberit zich het recht voor om de toegang daartoe tijdelijk of permanent te blokkeren voor de overtredende Gebruiker. De blokkering kan alleen plaatsvinden indien een gebruikersauthenticatie (Geberit ID; Geberit Service App Account) vereist is voor de Mobiele Apps of IoT Diensten.

2. Indien de Geberit ID-gebruiker de Geberit ID om zakelijke redenen niet langer nodig heeft, dient hij Geberit hiervan op de hoogte te stellen ten behoeve van het aanpassen van het Geberit ID-account.

3. Indien de Geberit Service App gebruiker de Geberit Service App om zakelijke redenen niet langer nodig heeft, zullen zij Geberit informeren ten behoeve van het verwijderen van het Geberit Service App account.

V. AUTEURSRECHT EN GEBRUIKSRECHTEN

1. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties, video's, geluiden en andere werken, evenals de wijze waarop deze in de Mobiele Apps en IoT Diensten zijn geplaatst, samen met merken, logo's en emblemen, en de IT-infrastructuur achter de Mobiele Apps of IoT Diensten, zijn onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming en/of andere beschermende wetten door GEBERIT NV of door derden. Deze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEBERIT NV of de derde niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden.

2. GEBERIT NV verleent de gebruiker het niet-exclusieve, herroepelijke, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare en royaltyvrije recht om de Mobile Apps en IoT Services inclusief alle daarin opgenomen digitale inhoud in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden voor de beoogde doeleinden te gebruiken.

3. Het verlenen van de gebruiksrechten is afhankelijk van de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. In geval van overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker vervallen de gebruiksrechten op de Mobiele Apps - inclusief de content daarvan - automatisch.

4. Indien de Gebruiker afbeeldingen uploadt via de Geberit Pro App, draagt de Gebruiker aan GEBERIT NV het niet-exclusieve, onherroepelijke, eeuwigdurende en royaltyvrije recht over om de afbeelding te verwerken ten behoeve van de herkenning van Geberit producten en de verbetering van de beeldherkenning.

VI. AANSPRAKELIJKHEID

1. GEBERIT NV behoudt zich het recht voor op een voorlopige voorziening en schadeclaims in het geval van een schending van deze gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker - bijvoorbeeld in het geval van onrechtmatig gebruik van de App en zijn inhoud.

2. GEBERIT NV is altijd aansprakelijk voor opzet, grove nalatigheid en letsel aan leven, lichaam of gezondheid in overeenstemming met de productaansprakelijkheidswet en voor uitdrukkelijk door GEBERIT NV verleende garanties. GEBERIT NV is alleen aansprakelijk voor schade die door lichte nalatigheid van GEBERIT NV wordt veroorzaakt in het geval van een schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarbij de hoogte van deze schadeclaims in totaal beperkt is tot de te voorziene schade. Materiële contractuele verplichtingen zijn in deze zin verplichtingen op de nakoming waarvan de gebruiker regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen, en waarvan de nakoming essentieel is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst.

3. Voor het overige is de aansprakelijkheid van GEBERIT NV uitgesloten.

4. Voor zover de aansprakelijkheid van Geberit overeenkomstig deze bepalingen is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de leidinggevende organen, plaatsvervangers en medewerkers van Geberit.

5. Indien GEBERIT NV door een derde aansprakelijk wordt gesteld wegens schending van deze gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, vrijwaart de Gebruiker GEBERIT NV voor alle aanspraken en kosten die hier direct of indirect uit voortvloeien, inclusief redelijke kosten voor verdediging door een advocaat. Dit geldt niet indien de Gebruiker niet verantwoordelijk is voor een overtreding.

6. De via Mobile Apps en IoT Services gepresenteerde inhoud wordt door GEBERIT NV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gecreëerd en geactualiseerd. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de aangeboden inhoud.

7. GEBERIT NV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de technische functionaliteit (met name de afwezigheid van virussen) of de inhoud van websites van derden waarnaar in de Mobile Apps en IOT Services wordt verwezen of gelinkt.

VII. GEBRUIK VAN EXTERNE BIBLIOTHEKEN

De volgende bibliotheken van derden worden gebruikt in verband met de mobiele apps:

Geberit Home

 • Bibliotheek/bibliotheken van derden: Apache licentie 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Control

 • Bibliotheek/bibliotheken van derden Apache-licentie 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Service

 • Bibliotheken/bibliotheken van derden: geen

Geberit SetApp

 • Bibliotheken/bibliotheken van derden: geen

Geberit Pro

 • Bibliotheken/bibliotheken van derden: geen

VIII. GEGEVENSBESCHERMING EN GEGEVENSBEVEILIGING

1. Geberit tracht steeds om rvoor te zorgen dat de gegevens die via de Mobiele Apps of IoT Diensten worden verzameld, ten allen tijde worden beschermd. Daartoe maakt zij gebruik van de modernste technologieën die voortdurend worden verbeterd en gecontroleerd door externe, onafhankelijke derden.

2. De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor Geberit. Wij behandelen de aan ons toevertrouwde gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Ons privacybeleid bevat informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze is beschikbaar via het Privacybeleid voor Apps.

IX. SLOTBEPALINGEN

1. Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling wordt geacht te worden vervangen door een geldige bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele leemten.

2. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van conflictenrecht.

3. De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank voor ondernemers is Brussel. Wettelijk verplichte plaatsen van jurisdictie blijven onverlet.

Versie: Januari 2021